Escola

Informació

Escola, lloc d’educació

Darrere la nostra manera d’entendre l’escola hi ha una manera d’entendre l’educació i la persona. En aquesta direcció, la nostra escola promou:

 • El ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes.
 • La progressiva autoestima i la capacitat de ser protagonistes i responsables del propi procés educatiu.
 • L’adquisició de les competències bàsiques, generals i professionals.
 • La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals de la persona.
 • La promoció de la convivència i el respecte a la pluralitat lingüística, cultural i religiosa.
 • El desenvolupament d’actituds que afavoreixin la participació responsable en la vida social i cultural i el compromís per a la construcció d’una societat en la que sigui possible la pau, la cooperació i la solidaritat entre els pobles.

Escola salesiana

Som una escola cristiana i salesiana, els principis i els valors de l’Evangeli orienten la nostra acció i model educatiu, seguint la inspiració i exemple de Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians. És en aquesta experiència, salesiana i cristiana,  que s’inspiren els nostres principis, expressats en el Sistema Preventiu Salesià que es basa en:

 • l’afecte (l’amarevoleza), la raonabilitat i l’accés a la dimensió interior de la persona.
 • un ambient de família que educa.
 • un clima d’alegria, de confiança, de festa.
 • l’alumne situat en el centre del procés educatiu.
 • un model d’acollida obert a totes les classes socials, tot donant preferència als més necessitats.
 • la personalització de les relacions educatives mitjançant la presència dels educadors enmig dels alumnes (patis, menjador…).
 • El criteri preventiu: presència i acompanyament dels educadors per tal de desenvolupar habilitats personals i socials per superar conflictes.
 • donar preferència a les necessitats mes properes.
 • afavorir la participació corresponsable de tots els membres de la Comunitat Educativo-Pastoral.
 • promoure, entre els que ho desitgin i en un marc de llibertat, itineraris d’educació en la fe.

Escola catalana

 • Inserim l’acció educativa en el nostre context sòcio-cultural, mitjançant l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i el conreu dels costums i de la cultura del país.
 • Fem l’aprenentatge de la lecto-escriptura en català.
 • Ajudem els alumnes i les famílies en el coneixement del propi entorn, bo i afavorint l’arrelament al medi i a la vila

 

Missió, visió i valors 

L’estil propi de Salesians Ripoll té per objectiu que els nostres alumnes surtin de les nostres escoles  amb les següents competències: resilient, oberta, autònoma, amprenedora, responsable, col.laboradora, compromesa, crítica, comunicativa, resolutiva, enginyosa i creativa.

Per aconseguir-ho ens basem en:

 • Els valors de l’Evangeli
 • Les relacions personals, l’esperit de família, una escola propera.
 • El treball per itineraris: recerca de sentit, educació en valors socials i vocacional.
 • Una gestió des d’una política de qualitat que busca l’excel·lència i la millora contínua amb els indicadors de progrés, 
 • Una escola inclusiva, que treballa l’atenció a la diversitat.
 • Una escola que creu en la innovació pedagògica a través de: treball per projectes, treball cooperatiu, ambients d’aprenentatge.
 • L’ús de les Noves Tecnologies , com a eina de treball.
 • El Plurilingüisme en el procés Ensenyament/Aprenentatge.

El perfil competencial que s’impulsa des d’escoles salesianes treballa a partir de l’acollida incondicional i l’acompanyament personalitzat de l’alumnat i es concreta en dotze competències (dodecaedre): persones Emprenedores, Responsables, Autònomes, Col·laboradores, Creatives, Crítiques, Resolutives, Obertes, Resilients, Comunicatives, Enginyoses i Compromeses.

En aquest procés educatiu, es proposa a cada jove un model de creixement personal que està orientat a la trobada amb Jesucrist i al descobriment del propi projecte de vida, en el qual troba el sentit a la mateixa i la seva incorporació a la societat i a l’Església.

Com s’arriba al perfil competencial actual

En el trienni 2013-2016, les escoles salesianes de la Zona Nord (Catalunya, província d’Osca i Balears) de la Inspectoria Maria Auxiliadora han estat immerses en un procés per impulsar la innovació pedagògica que ha girat al voltant de la creació d’entorns potents d’aprenentatge per desenvolupar amb excel·lència les competències de l’alumnat a través de metodologies actives, com ara l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge basat en problemes, el treball per projectes, les intel·ligències múltiples o l’avaluació per competències, entre d’altres.

En aquest procés el punt de partida ha estat centrat en la reflexió sobre finalitat educativa i pastoral de les nostres escoles. El resultat d’aquesta dinàmica de treball compartit ha estat l’elaboració del perfil competencial de sortida, reflectit en l’esmentat dodecaedre, que recull aquelles competències imprescindibles per tal d’encarar amb èxit els reptes del segle XXI i que es promou des de la campanya. 

 

ESCOLA DE QUALITAT

LGAI Technological Center, S.A. certifica que el sistema de qualitat de la organització INSPECTORIA MARIA AUXILIADORA, de la qual l’escola Salesians Ripoll en forma part, és conforme amb els requisits de la norma ISO 9001:2015 

Certificat Eduqatia

 

 • Titular: Ramon Bosch 
 • Director: Arnau Ferrer
 • Cap d’Estudis Infantil: Íngrid Homs
 • Cap d’Estudis Primària: Núria Moret
 • SAPP: Estel Salgado
 • Pastoral: Gemma Parcerisa
 • Administradora: Sara Córdoba

Coneix

 • El nostre Projecte Educatiu    Resultat d'imatges de flecha de descarga
 • Normes d’Organització i Funcionament del centre   Resultat d'imatges de flecha de descarga
 • Carta de compromís educatiu    Resultat d'imatges de flecha de descarga
 • Informació tractament de dades de matriculació. Resultat d'imatges de flecha de descarga

L’AMPA és una associació sense ànims de lucre. El seu principal objectiu és promoure activitats perquè les famílies participin activament en la vida de l’escola. És per això que es fan reunions periòdiques obertes a tothom,que faciliten aquesta participació.

L’associació de mares i pares organitza les següents activitats: castanyada, festa de Nadal, Quina, portes obertes, Sant Jordi, marxa de regularitat, xerrades diverses i final de curs per tal de recaptar fons que reverteixen íntegrament a l’escola i que per tant els nostres fills se’n beneficien.

Una altra font de finançament és la quota anual per família, que es cobra durant el 1r trimestre, mitjançant un rebut domiciliat.

També es gestiona la reutilització de llibres reciclats, permetent l’estalvi en la seva compra a principi de curs.

Per col·laborar amb l’AMPA es pot fer a través de:

 • Participació en les diferents comissions d’activitats.
 • Assistència en les reunions periòdiques de delegats de curs.
 • Col·laboració voluntària en les activitats promogudes.

 

Així doncs, si teniu ganes de col·laborar, ja ho sabeu: us hi esperem!

La Pastoral Escolar

Entenem per Pastoral Escolar tota acció planificada i realitzada per l’escola, en nom de l’Església, amb una finalitat evangelitzadora.

I s’entén per evangelitzar el procés mitjançant el qual l’escola preparaanunciaproposa i acompanya la vivència de l’Evangeli de Jesús a tota la comunitat educativa.

El procés d’evangelització a l’escola es concreta en aquestes quatre etapes: preparar, anunciar, proposar i acompanyar, aquestes es treballen simultàniament mitjançant dos continguts que són la recerca de sentit i els valors socials.

D’aquesta manera, l’escola s’assegura el treball de les quatre dimensions que proposa el quadre fonamental de referència de la pastoral salesiana:

 • La dimensió evangelitzadora concretada en les quatre accions del quadre.
 • La dimensió educativa materialitzada en els continguts a treballar esmentats al quadre.
 • La dimensió vocacional concretada en el treball sobre l’autoconeixement que forma part del contingut Recerca de Sentit.
 • La dimensió associativa que es treballa com a contingut dels Valors socials.

El català és la llengua de referència del centre, però les llengües curriculars són el català, el castellà i l’anglès.

LLENGUA ANGLESA

 • Actualment l’escola compta amb el suport de dues auxiliars de conversa nadiues. Són dins les aules d’Infantil i Primària un mínim de 5 hores setmanals a cada curs.
 • A l’etapa d’Educació Infantil introduïm la llengua anglesa ja des de P2 d’una manera lúdica. Expliquem contes i cantem cançons acompanyades de gestos i moviments. Aprenem de manera gradual el vocabulari bàsic del dia a dia, tot executant hàbits i rutines però sobre tot jugant.
 • Pel que fa a l’Educació Primària, a  part de les hores lectives corresponents fem:
 • English World: Destinem l’hora complementària a realitzar una hora addicional d’anglès a cada curs. Reforcem els continguts curriculars de l’àrea d’anglès d’una forma més lúdica i dinàmica, aprofitant les noves tecnologies instal·lades a les aules. L’speaking hi té un paper important ja que es fan moltes activitats i jocs on l’alumnat ha d’utilitzar l’anglès per a comunicar-se.
  • Metodologia AICLE: Es realitza contingut curricular en anglès a Cicle Mitjà i Superior a l’àrea de Coneixement del Medi (Science), amb el grup desdoblat per tal d’afavorir el seu aprenentatge i incidir en la competència oral. Quan es realitza l’Educació Física una auxiliar lingüística és present en totes les sessions i en tots els cursos.
 • Realitzem activitats específiques com (International Week, trobada d’escoles del Ripollès per fer English Day, obres de teatre, concursos, cartelleres i decoració…)

LLENGUA FRANCESA

 • Per proximitat geogràfica amb França, introduïm la llengua francesa una hora setmanal a partir de 3r de primària. Comencem a familiaritzar-nos amb la llengua realitzant activitats i jocs.

 

 

 

 

De la mateixa manera que les eines digitals estan integrades a la nostra vida quotidiana, també estan infuses en tots els aprenentatges de l’escola. Volem uns alumnes competents en entorns digitals no només com a receptors o usuaris, sinó com a creadors.

Els nostres nens i nenes, nadius digitals, fan ús de la tecnologia de manera activa i innata. Des de l’escola ensenyem amb i per les TIC: els nostres alumnes aprenen mitjançant eines tecnològiques però també els eduquem en el correcte ús d’aquestes. Per portar-ho a terme disposem de:

 • Aules equipades amb connexió a internet
 • Pissarres digitals a tots els nivells, des de P3 fins a 6è.
 • Aula d’informàtica amb un PC per alumne
 • Gestió pedagògica a través d’una plataforma accessible a pares/mares, mestres i tot el personal de l’escola
 • Carro de portàtils
 • Tablets

“L’escola i el sistema educatiu no només han d’ensenyar les TIC, no només han de continuar ensenyant matèries per mitja de les TIC, sinó que aquestes TIC, a més de produir canvis en l’escola, produeixen un canvi en l’entorn i, com que l’escola el que vol és preparar la gent en aquest entorn, si aquest entorn canvia, l’activitat pròpia de l’escola ha de canviar” Joan Majó,2003

Salesians Ripoll, formem part des de l’any 2005, de la xarxa d’escoles verdes de Catalunya; eduquem per un desenvolupament sostenible, promovent la participació i la implicació activa en la millora del nostre entorn. Tenim un pla d’Educació Ambiental que dirigeix les nostres accions, encaminades a afavorir la reflexió sobre el nostre estil de vida. En aquest sentit, cada tres anys, elaborem un programa amb unes actuacions, que necessiten de la implicació de tota la Comunitat Educativa del centre.Dins el projecte d’escoles verdes realitzem un hort cooperatiu amb la fundació MAP.

EL NOSTRE HORT ESPECIAL!

Perquè diem que som escola musical?, doncs perquè la música forma una part important del nostre dia a dia, no hem entès mai la música com una assignatura secundària sinó que és una part, també important per al desenvolupament dels nens i nenes ja que la música:

 • Ajuda a desenvolupar la psicomotricitat
 • Afavoreix el pensament lògic
 • Afavoreix l’adquisició d’un nou llenguatge i per tant afavoreix les competències en idiomes
 • Potencia el pensament múltiple pel fet d’haver de fer diverses coses al mateix temps: afinació, ritme, intensitat …
 • Afavoreix la sensibilitat artística
 • És una activitat que potencia la empatia i les habilitats socials ja que en les interpretacions els conjunt és prioritari davant les individualitats
 • Educa en valors: esforç, constància, respecte als altres…

Per portar a terme tot això a la nostra escola treballem la música d’una manera totalment vivencial. La música s’aprèn i sobretot se sent, tocant, cantant i ballant . És per això que tant a infantil com a primària es realitzen activitats pensades perquè els nens i nenes aprenguin la música sense adonar-se’n, jugant, cantant, ballant… Però el principal objectiu és que interioritzin la música, l’entenguin i sobretot que la gaudeixin. Aquest estil ens dóna la capacitat de realitzar espectacles com la festa de Nadal de l’escola i l’espectacle de portes obertes, de gran bellesa, originalitat i certa dificultat tècnica . Uns esdeveniments que impliquen a tota la comunitat educativa i que requereixen una gran dosi d’esforç, concentració, atenció i sobretot il.lusió dels nostres nens i nenes. Copiant al filòsof Nietsche, “ sense la música la nostra escola seria una altra”.

Instal·lacions

Aquest lloc web utilitza cookies per a que vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, premi l'enllaç per obtenir més informació.Més informació

ACEPTAR
Aviso de cookies